Informace ohledně zápisu dětí do MŠ Osov od 1. 9.2021

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun

    Osov 93, 267 25 Osov, IČO 71001549

                                                          č.j.MS14/2021                                                                                                                                                   

OZNAMUJE, ŽE

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ OSOV

pro šk. rok 2021/2022 bez osobní účasti dětí

se koná

 v období od 3. 5. do 14. 5.2021


Pro letošní rok upřednostňujeme podání žádosti zákonným zástupcem bez jeho osobní přítomnosti několika způsoby:


1. do datové schránky školy - jzkmf8g,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) – skolka.txt@seznam.cz
3. poštou – MŠ Osov, Osov 91, 267 25,
4. osobním podáním v kanceláři mateřské školy – Osov 91 (po předchozí domluvě)


Formulář žádosti o přijetí naleznete na webových stránkách školky (https://skolka-osov.webnode.cz/)


Přílohy žádosti:

kopie rodného listu dítěte (bez ověření)

kopie očkovacího průkazu (bez ověření)

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce v přihlášce prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Další informace

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8.2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Kontakty na MŠ:  311 584 281,  skolka.txt@seznam.cz    

 

Mgr. Soňa Kocmanová                                                                     Jitka Karmazínová

ředitelka ZŠ a MŠ Osov                                                                   vedoucí učitelka MŠ Osov

 

kritéria 21.doc 

Žádost o přijetí dítěte .docx 

 


Kontakt

ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun

Mateřská škola Osov
Osov 93
267 25

311 584 281

Sovičky - 606 553 232