Pro rodiče

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

Každé přijaté dítě má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • být respektováno jako jedinec a individualita,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné a emočně kladné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 • Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla, se kterými jsou seznamovány na začátku školního roku    a průběžně jsou na ně upozorňovány.
 • Děti se podřizují v nezbytné míře omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád.

Základní práva zákonných zástupců

 

 Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • konzultovat pokroky svého dítěte i případné výchovné a jiné problémy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, případně požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ, a to písemně nebo ústně v době konzultačních hodin

 

Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou povinni

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu bylo vhodně a čistě upraveno,
 • na vyzvání vedoucí učitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 • při zdravotních komplikacích dítěte dítě neprodleně z mateřské školy vyzvednout,
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte
 • oznamovat změnu údajů, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • číst informační nástěnky, sledovat termíny a časy chystaných akcí a přivádět děti včas.
 • vybavit děti pro pobyt v MŠ i venku vhodným oblečením umožňujícím volný a bezpečný pohyb dítěte dále dostatkem náhradního oblečení
 • označit dětem všechny části oblečení
 • dodržovat Školní i Provozní řád mateřské školy Osov

 

Konzultační hodiny: denně 11.30 – 12.00, nebo dle domluvy

 


Kontakt

ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun

Mateřská škola Osov
Osov 93
267 25

311 584 281

Sovičky - 606 553 232
Odkazy

ZŠ Osov

11.04.2014 13:10
https://zs.osov.txt.cz/

—————