Od 12.4.2021 se otevírá předškolní třída Soviček, pro děti předškolního vzdělávání a děti IZS.

 

info o návratu MŠ DUBEN 21.docx 

 

 

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření Vám oznamuji, že se omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole. 

 

 

 

Stále platí zvýšená bezpečnostní opatření - Prevence šíření nákazy Covid-19

 • do MŠ voďte jen zcela zdravé děti

 • pokud máte podezření na nákazu člena domácnosti,  či rizikový kontakt, prosím, nechte dítě preventivně doma

 • stále dodržujte všechna bezpečnostní patření při vstupu do budov MŠ

V případě nařízení karantény se bude provoz MŠ řídit pokyny KHS.

 

 

 

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v MŠ                                                                                                

 

 

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole platná od 1.9.2020

 • MŠ obnoví svůj provoz v pondělí 25. 5.2020
 • MŠ bude otevřena od 6,15 hod do 16,30 hod.
 • V provozu bude pouze třída v hlavní budově MŠ.
 • Při prvním příchodu do MŠ zákonný zástupce vyplní nebo předá vyplněný formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění „.
 • Před budovou MŠ je nutno minimalizovat shromažďování osob a dodržovat stanovené rozestupy.
 • Do budovy MŠ doprovází dítě pouze 1 osoba se zakrytými ústy a nosem po vyzvání zaměstnance MŠ.                                                                                                                              
 • Zaměstnancem MŠ bude provedena kontrola teploty.                                                                   
 • Doprovázející i doprovázený si při vstupu vydesinfikují ruce antivirovým prostředkem, který je k dispozici.                 
 • Do MŠ nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest. Pokud bude dítě vykazovat tyto příznaky nebude do MŠ přijato.      
 • Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách MŠ bude docházet ke zvýšené dezinfekci prostor, ale i rukou dětí, které mohou mít negativní vliv na alergické projevy dítěte (atopický ekzém apod).
 • Čistou podepsanou roušku v igelitovém sáčku uložte do skříňky dítěte ( zůstane v šatně  - v případě podezření z nákazy si všichni musí nasadit roušku).
 • V prostorách MŠ se zdržujte pouze po nezbytně nutnou dobu.                                    
 • Doprovázející osoba nesmí vstupovat do umývárny ani do třídy.
 • Dítě předá doprovázející osoba učitelce a ta dohlédne na řádné umytí rukou dítěte.
 • Nošení roušek pedagogů v prostorách MŠ není povinné a je na jejich dobrovolnosti a zvážení situace.
 • Do MŠ je zakázáno nosit hračky, plyšáky a jiné předměty.
 • Pokud se během pobytu v MŠ u dítěte objeví některý z příznaků COVID – 19 bude mu nasazena rouška a bude umístěno do odděleného prostoru k tomu vyhrazeného. Okamžitě bude kontaktován zákonný zástupce a ten je povinen si dítě neprodleně vyzvednout. Po návratu dítěte do MŠ v případě, že se nepotvrdí nákaza COVID – 19, bude požadováno potvrzení lékaře, že je dítě zdravé.
 • Stravování bude probíhat podle běžného režimu za zvýšených hygienických opatření. Jídlo a nápoje budou dětem servírovat zaměstnanci ŠJ.
 • Děti budou podle počasí trávit většinu dne venku na zahradě, proto je vybavte vhodným oblečením. Náhradní oblečení ukládejte do skříněk v igelitových obalech.
 • Výlety a kulturní akce jsou do konce školního roku zrušeny.
 • Předškolní vzdělávání předškoláků je dobrovolné – nepřítomnost je automaticky omluvena.

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.    

 

  Plakát Osov.pdf

 

logopedie - odpoledne s rodiči.docx

 

logopedie - odpoledne s rodiči 2.docx 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

MŠ Osov je venkovská školka, která se nachází v krásném prostředí, proto je naší filosofií zejména vést děti k lásce k přírodě, respektu, zdravému sebevědomí a umění vzájemně si pomáhat.

   Mateřská škola Osov je dvoutřídní. Jedna třída (Sluníčka) s kapacitou 28 dětí se nachází v budově na adrese Osov 91 a druhá (Sovičky) s kapacitou 16 dětí na odloučeném pracovišti Osov 2. V méně početné třídě jsou umisťovány předškolní a starší děti. Obě budovy se nachází na nefrekventovaných ulicích, proto je zde klid a bezpečno. Okolo hlavní MŠ se rozkládá velká zahrada, která umožňuje dětem dostatek pohybové aktivity.

  MŠ vychází z vlastního školního vzdělávacího programu Kouzelný svět kolem nás.

 Našim cílem je pomáhat dítěti rozvíjet jeho přirozené potřeby s ohledem na respektování jeho osobních a specifických zvláštností a vytvářet podmínky pro optimální rozvoj jeho osobních předpokladů.

 Spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami, organizujeme akce s rodiči např.: Průzkum grafomotorických dovedností a pozornosti u předškolních dětí, logopedickou depistáž.

 

     

 


Kontakt

ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun

Mateřská škola Osov
Osov 93
267 25

311 584 281

Sovičky - 606 553 232
Kontaktujte nás

Odkazy

ZŠ Osov

11.04.2014 13:10
https://zs.osov.txt.cz/

—————